Alphabet « Previous  •  Next » Etymologies

How to write the miniscules